CHEESE BITES

8.00

Gouda, edam, ricotta & kefalotyri cheese rolled into
bite sized croquettes